සිහිනය

නෙතඟ තැවරි ඇගේ 
මුවඟ රැඳි සිනහව
සිහිනයක් මැයි සිතා
පසෙකලමි ඒ මතකය
කවදා කවුරුන් කියා දෙම්ද
මතකයද සිහිනයද
ඇගේ නම්
සියක් දහක් දින
බලා උන්නෙමි
අයිතිය හඟවන්නට
අවැසි නොව බව 
සිත දන්නවා ඇත
මතකයද සිහිනයද
හදට තද කර තබා ගමි
ඇය මාගේ වන තුරු නොව
මා ඇයගේ වන තුරු මය

:) :( ;) :D :-/ :x :P :-* =(( :-O X( :7 B-) #:-S :(( :)) =)) :-B :-c :)] ~X( :-h I-) =D7 @-) :-w 7:P 2):) :!! \m/ :-q :-bd ^#(^

0 අදහස් :

Post a Comment

සටහනක් තියලා යන්න​...

සිද්ධියේ මුදුනට