෴හිත ගිය෴

1 දැනට තැබූ සටහන්

අන්තර්ජාලයෙන්, මගේ හිත ගිය තැනක්.... හැමදාම වගේ මෙතන සටහන් වේවි....

ගීතය - චන්න කින්නරාවී
ගායනය - බාචි සුසාන්
සංගීතය - කසුන් කල්හාර
ගේය පද - චරිත් සේනාධීර

ඔයත් අහන්න, බලන්න... හිතට දැනේවි....

1 comment :

සටහනක් තියලා යන්න​...

සිද්ධියේ මුදුනට