මතක

4 දැනට තැබූ සටහන්

පාර පුරා,
මතක එක දෙක වැටිලා,
යහන පුරා,
ඔබ මැව් සිහින ඇඳිලා,
සිත මා වසඟ කල,
යුවතියක්, යුවතියක්,
ඇඳෙනවා, හැඟෙනවා,
මට,
දැනෙනවා...

පාර පුරා,
ඔබ අත් අල්ලා,
එදාත් අදත් ගිය මඟ,
හෙටත් බලා හිඳී,
ඔබ මා පා නගන තුරා...
සිත මත ඇඳුනා,
හද තුල රැඳුනා,
ඔබේ පෙම් වදන්,
ඔබේ පෙම් හැඟුම්...

සිද්ධියේ මුදුනට