සුවඳ දුම

1 දැනට තැබූ සටහන්

දැවී අළු වැටෙන,
සුළඟට සේදී යන,
වරක සුවඳ දුන්,
සුවඳදුම් තුඩක අග,
නෙතු මා දැවටී,
නොහැඟෙන ලෙස අවට,
බලා හිඳිමි,
වැටෙන අළු පිසලන,
මාරුතය,
පරව ගිය මල් පෙතිද,
පිස දමමින් වැලි තලය,
දැවුනු අළු සඟවා ගති,
නොපෙනෙන්නට,
ඊළඟ සුවඳ දුමට,
ඉඩදෙන්නට....

සිද්ධියේ මුදුනට