හෙන්දිරික්කා

22 දැනට තැබූ සටහන්

යනමඟ බලා උන්නෙමි,
මාවත දෙපස සැළුනු,
හෙන්දිරික්කා මලක් පෑගුනු,
තෙතමනය කැවී දෙපා අගට..

හිමිදිරි පිනිබිඳු පැටලී,
තෙතබරිතව මල් ගොමු,
තවත් දවසක, තවත් කතාවක්,
කියන්නට තතනන අයුරු...

පෙර දිනක ඔබ පහස,
ලද මේ ගුරු පාර,
සුවඳ හෙන්දිරික්කාවන්ට,
පාළුයිලු,
අද,
ඔබ නැතුව..
පාළුයිලු,
අද,
අපි නැතුව...

සිද්ධියේ මුදුනට