කවිය ඔබ

16 දැනට තැබූ සටහන්

කවිය ඔබ,
තුන් තිස් පැයක් නිදි වරා වෙහෙසී..
සිත දෙගිඩියාවෙන් තවම නොලියූ,
කවිය ඔබ, කවිය ඔබ...

ඉදිරියට »
සිද්ධියේ මුදුනට