පුංචි පද වැළක්

2 දැනට තැබූ සටහන්

මීදුම් පට, සඟවයි,
නෙතු අග රැඳි කඳුළක්,
ලොවටම රහසෙන්..
හැරගිය දා පටන්, ආදරයෙන්...
හැඟුමන් බොහොමයි,
හද මැද තෙරපෙන,
කඳුළැල් සුසුමන්, එකිනෙක පැටලෙයි...

මං මාවත්, එලිවුන යාමෙක..
කරනෙම් පියමන්,
සිහිලසක් දරාගෙන..
රාත්‍රිය අඳුරුයි,
සඳවතිය හැරගිහින්..
තරු එළිය මදියි,
සිත් ගැබෙහි අඳුර මකනට....

ඉදිරියට »
සිද්ධියේ මුදුනට