ස්වප්නය

6 දැනට තැබූ සටහන්

හැඟුම් දහරක,
කිමිදෙන සුන්දරියේ,
මදනල හඬනඟයි,
ඔබේ මුවඟට සිනහ කැන්දන,
වදන් උන් තෙපලයි..
දුහුල් මිහිදුම් යහනක,
වැතිරෙයි ඈ...
සඟවයි ඒ නෙතු,
හිරු නැති යාමෙට,
හිත ලඟ, ආදරය බොහොමයි..
අඳුරේ සැඟවෙයි..
ළමැද සිරවුනු ඇගේ හැඟුමන්,
රාත්‍රියට දී,
රෑ කුමුදිනියකගේ සුවඳ විඳිනට,
නිදි දෙව්දුවහට,
ඇගේ ස්වප්නය, දැනට භාරයි...

ඔබට ලියූ

සටහනක් තියන්න

 දැනුණු හැඟුම්,
කැටි කර පදක් තනන්නට,
සිතුන සිතුම්,
ගයා වයන්නට,
මොහොතක් සොයමි....
හැඟුමන් වැළකි, සිතුමන් සිතුනී,
හදෙහී රැඳුනී,
මාගේ ආදර ළඳුනී...

මායාවක්දෝ,
ආදරේ...
සැබෑවුනානම් ළඳුනේ..
දිවියේ පැතුමන් කළතා, ගොතනා...
එක් කවක් ඔබමැයි...සිතුනා...
කීවා..ඒ ආදරේ...හඬඟා...

සිද්ධියේ මුදුනට