නිහඬ

වදනක,
අරුත,
නංවන,
මොහොත,
නිහඬබව,
නොබිඳින්න,
නොනසන්න,
එකතු වී,
විඳගන්න,
නිහඬබව...

:) :( ;) :D :-/ :x :P :-* =(( :-O X( :7 B-) #:-S :(( :)) =)) :-B :-c :)] ~X( :-h I-) =D7 @-) :-w 7:P 2):) :!! \m/ :-q :-bd ^#(^

5 comments :

සටහනක් තියලා යන්න​...

සිද්ධියේ මුදුනට