කියාදෙන්න


වළාකුලක පාවෙන්න,
කියාදෙන්න...
නුවන් තරුකැට කියන කවියට,
මඳනල මුමුනණ වදන් වැල,
මුසු කරයි තනුව,
ගයන ගීය,
ආදරය...
සිහිනයක දැවටිලා ඔබ එන්න,
මගේ වෙන්න...
ඔව්, මට කියාදෙන්න,
හිනාවෙන්න...

:) :( ;) :D :-/ :x :P :-* =(( :-O X( :7 B-) #:-S :(( :)) =)) :-B :-c :)] ~X( :-h I-) =D7 @-) :-w 7:P 2):) :!! \m/ :-q :-bd ^#(^

1 comment :

  1. කුරුල්ලෙකුගෙන් අහගං පාවෙන හැටි

    ReplyDelete

සටහනක් තියලා යන්න​...

සිද්ධියේ මුදුනට