වැරදුන...


අම්මේ,
හිතන්නැතුව වැඩක් කරොත් මොකක් වෙයිද?
මොනවා වෙන්නද ළමයො, වැඩේ වරදියි!
එතකොට අම්මේ,
හිතලා කරපු වැඩේත් වැරදුනොත්?
.............................................................................

:) :( ;) :D :-/ :x :P :-* =(( :-O X( :7 B-) #:-S :(( :)) =)) :-B :-c :)] ~X( :-h I-) =D7 @-) :-w 7:P 2):) :!! \m/ :-q :-bd ^#(^

0 අදහස් :

Post a Comment

සටහනක් තියලා යන්න​...

සිද්ධියේ මුදුනට